دهمین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: شما می‌توانید بدون پول جوان باشید اما نمی‌توانید بدون آن پیر شوید. تنسی

ادامه مطلب »

نهمین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: پول آینه است. بررسی رابطۀ خودمان با پول، یک راه برای خودشناسی است.

ادامه مطلب »

هشتمین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: ثروت شما پشت کارهایی پنهان است که از انجام آن‌ها می‌ترسید. جو ویتالی

ادامه مطلب »

ششمین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: پول به حس ششمی می‌ماند که بدون آن نمی‌توانید از پنج حس دیگرتان

ادامه مطلب »

پنجمین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: ثروت یعنی اینکه بتوانیم زندگی را تمام و کمال تجربه کنیم.  هنری دیوید

ادامه مطلب »

سومین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: پولسازی هنر است. کار کردن هنر است؛ و کسب‌وکار خوب بهترین هنرهاست. اندی

ادامه مطلب »

دومین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: ثروت متعلق به کسانی است که موضوعات تازه را خیلی سریع می‌آموزند. -پل

ادامه مطلب »

اولین جمله دربارۀ پول

نظر خودتان را دربارۀ جملۀ‌ زیر در یک یا چند پاراگراف بنویسید: اراده کنید جزو بهترین‌ها شوید. وقتی در حیطۀ کاری خود یکی از بهترین‌ها

ادامه مطلب »